පුවත් සහ සිදුවීම්

රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයින්ට විදේශ රැකියා සඳහා ප්‍රවේශ වීමට ඒකාබද්ධ මාර්ගෝපදේශන සහ යොමු කිරීමේ පද්ධතිය (IGRS)

📌 වැඩි විස්තර සඳහා පහත ඇමුණුම බලන්න.

Leave a Reply