අප අමතන්න

අපට පණිවිඩයක් එවන්න

  සබඳතා තොරතුරු

  කම්කරු අමාත්‍යාංශය සමඟ යාවත්කාලීනව සිටින්න. අනාගත යොමු කිරීම සඳහා ඔබගේ සම්බන්ධතා තොරතුරු අපට ලබා දෙන්න.

  •  6 වන මහල,
     මෙහෙවර පියෙස
     නාරාහේන්පිට,
     කොළඹ 05,
     ශ්‍රී ලංකාව.
  •    (+94) 11 2581991
  •  ( +94) 11 2368165
  •    info@labourmin.gov.lk
  •    සඳුදා-සිකුරාදා 08:30 – 17:00

  දුරකථන අංක

  ගරු. මනූෂ නානායක්කාර මහතා

  ගරු කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යතුමා

  දුරකථන: +94 (0)112 368175
  ෆැක්ස්: +94 (0)112 588950

  ආර් පී ඒ විමලවීර මහතා

  ලේකම්

  දුරකථන: +94 (0)112 368164
  ෆැක්ස්: +94 (0)112 582938

  ව්ද්‍යුත් තැපෑල : slmol@slt.lk

  ලාල් සමරසේකර මහතා

  අතිරේක ලේකම් (පරිපාලන)

  දුරකථන: +94 (0)112 368938
  ෆැක්ස්: +94 (0)112 368165
  ව්ද්‍යුත් තැපෑල : adsec.admin@labourmin.gov.lk

  දීපාල් චන්ද්‍රරත්න මහතා

  ජ්‍යෙෂ්‍ඨ සහකාර ලේකමි (පරිපාලන)

  දුරකථන: +94 (0)112 582447
  ෆැක්ස්: +94 (0)112 368200
  ව්ද්‍යුත් තැපෑල : sas.admin@labourmin.gov.lk

  එස් ලක්ෂිගා මිය

  සහකාර ලේකම් (ප්‍රසම්පාදන)

  යශෝධා තිසේරා මිය

  සහකාර ලේකම් (ආයතන)

  දුරකථන: +94 (0) 112 368264
  ව්ද්‍යුත් තැපෑල : as.est@labourmin.gov.lk

  ඩබ්ලිව් පී ඒ ජී විජේසූරිය මිය

  නීති නිලධාරී

  දුරකථන: +94 (0)112 582046
  ව්ද්‍යුත් තැපෑල : labourminlegal@gmail.com

  එම් ඩී එම් ඩී කරුණාතිලක

  අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන)

  දුරකථන: +94 (0)112 586337
  ෆැක්ස්: +94 (0)112 589267
  ව්ද්‍යුත් තැපෑල : adsec.dev@labourmin.gov.lk

  බී ආර් භාරත රාමනායක මහතා

  අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (සැලසුම්)

  බී වසන්තන් මහතා

  ජේෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (විදේශ සම්බන්ධතා)

  දුරකථන: +94 (0)112 368609
  ෆැක්ස්: +94 (0)112 368609
  ව්ද්‍යුත් තැපෑල : sas.fr@labourmin.gov.lk

  සමිත් තලකිරියාව මයා

  සහකාර ලේකම් (විදේශ සම්බන්ධතා)

  දුරකථන: +94 (0)112 504478
  ව්ද්‍යුත් තැපෑල : as.fr@labourmin.gov.lk

  ජී ඒ රසිකා පෙරේරා මිය

  සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

  දුරකථන: +94 (0)112 589703
  ව්ද්‍යුත් තැපෑල : adprd.plan@labourmin.gov.lk

  ජේ ඒ ඩී එස් නිශාමිනි මිය

  ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

  දුරකථන: +94 (0)112 368204
  ෆැක්ස්: +94 (0)112 368204
  ව්ද්‍යුත් තැපෑල : ca@labourmin.gov.lk

  ඩබ්ලිව් ඩී වී ආර් කොස්තා මහතා

  ගණකාධිකාරී

  දුරකථන: +94 (0)112 552569
  ව්ද්‍යුත් තැපෑල: acct@labourmin.gov.lk

  ජී ඩී ඩී එස් එම් සේනාධීර මිය

  ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක

  දුරකථන: +94 (0)112 369422
  ව්ද්‍යුත් තැපෑල: cia@labourmin.gov.lk