නිලධාරීන්

Staff Officers

ගරු. මනූෂ නානායක්කාර මහතා

ගරු කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යතුමා

දුරකථන: +94 (0)112 368175
ෆැක්ස්: +94 (0)112 588950

ව්ද්‍යුත් තැපෑල : minister@labourmin.gov.lk

Secretary

ආර් පී ඒ විමලවීර මහතා

ලේකම්

දුරකථන: +94 (0)112 368164
ෆැක්ස්: +94 (0)112 582938

ව්ද්‍යුත් තැපෑල : slmol@slt.lk

Staff Officers (1)

ලාල් සමරසේකර මහතා

අතිරේක ලේකම් (පරිපාලන)

දුරකථන: +94 (0)112 368938
ෆැක්ස්: +94 (0)112 368165
ව්ද්‍යුත් තැපෑල : adsec.admin@labourmin.gov.lk

SAS JPEG

පී ඩී චන්දන පතිරගේ මහතා

ජ්‍යෙෂ්‍ඨ සහකාර ලේකමි (පරිපාලන)

දුරකථන: +94 (0)112 582447
ෆැක්ස්: +94 (0)112 368200
ව්ද්‍යුත් තැපෑල : sas.admin@labourmin.gov.lk

6

එස් ලක්ෂිගා මිය

සහකාර ලේකම් (ප්‍රසම්පාදන)

AS.EST

යශෝධා තිසේරා මිය

සහකාර ලේකම් (ආයතන)

දුරකථන: +94 (0) 112 368264
ව්ද්‍යුත් තැපෑල : as.est@labourmin.gov.lk

13

ඩබ්ලිව් පී ඒ ජී විජේසූරිය මිය

නීති නිලධාරී

දුරකථන: +94 (0)112 582046
ව්ද්‍යුත් තැපෑල : labourminlegal@gmail.com

Staff Officers

එම් ඩී එම් ඩී කරුණාතිලක මිය

අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන)

දුරකථන: +94 (0)112 586337
ෆැක්ස්: +94 (0)112 589267
ව්ද්‍යුත් තැපෑල : adsec.dev@labourmin.gov.lk

Staff Officers Common

සුබ්‍රමනියම් ගරන් මහතා

අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)

දුරකථන: +94 (0)112 3421132

7

බී වසන්තන් මහතා

ජේෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (විදේශ සම්බන්ධතා)

දුරකථන: +94 (0)112 368609
ෆැක්ස්: +94 (0)112 368609
ව්ද්‍යුත් තැපෑල : sas.fr@labourmin.gov.lk

as fr new

වයි ඊ හිඟුරුදූව මිය

සහකාර ලේකම් (විදේශ සම්බන්ධතා)

දුරකථන: +94 (0)112 504478
ව්ද්‍යුත් තැපෑල : as.fr@labourmin.gov.lk

8

ජී ඒ රසිකා පෙරේරා මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

දුරකථන: +94 (0)112 589703
ව්ද්‍යුත් තැපෑල : adprd.plan@labourmin.gov.lk

Staff Officers Common

ආර් ටී බී ඒ ඒ රත්නායක මහතා

ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරි

දුරකථන: +94 (0)112 368204

9

ජේ ඒ ඩී එස් නිශාමිනි මිය

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

දුරකථන: +94 (0)112 368204
ෆැක්ස්: +94 (0)112 368204
ව්ද්‍යුත් තැපෑල : ca@labourmin.gov.lk

10

ඩබ්ලිව් ඩී වී ආර් කොස්තා මහතා

ගණකාධිකාරී

දුරකථන: +94 (0)112 552569
ව්ද්‍යුත් තැපෑල: acct@labourmin.gov.lk

11

ජී ඩී ඩී එස් එම් සේනාධීර මිය

ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක

දුරකථන: +94 (0)112 369422
ව්ද්‍යුත් තැපෑල: cia@labourmin.gov.lk