ඇබෑර්තු

කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය
ශ්‍රම වාසනා අරමුදල

 

ශ්‍රම වාසනා අරමුදලේ පහත දැක්වෙන පුරප්පාඩු සඳහා සුදුසුකම් සපුරා ඇති ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් අයඳුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

01. සහකාර කළමණාකරු තොරතුරු තාක්ෂණ ( 01)

02.  කළමණාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන (01)

විස්තරය සිංහල
දැන්වීම
  • අයඳුම්පත් යොමු කිරීම 202 4 04 18 දිනට හෝ ඊට පෙර ඥාතීන් නොවන දෙදෙනෙකුගේ නම හා ලිපිනය ඇතුළත් නිර්දේශයන් සහිත අයඳුම් පතක් පහත සඳහන් ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යොමු කළ යුතුය.
  • ලිපිනය – සාමාන්‍යාධිකාරී, ශ්‍රම වාසනා අරමුදල, අංක 97, ජාවත්ත පාර, කොළඹ 05
  •  දැනටමත් රාජ්‍ය අංශයේ හෝ අර්ධ රාජ්‍ය අංශයේ සේවය කරන අයඳුම්කරුවන් තම අයඳුම් ආයතන ප්‍රධානියාලේ මාර්ගයෙන් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
  •  අයඳුම්පත බහා එවන කවරයේ වම්පස ඉහළ කෙළවරේ අයදුම් කරන තනතුර සඳහන් විය යු තුය.
  • ප්‍රමාද වී ලැබෙන අයදුම්පත් සහ අසම්පූර්ණ අයඳුම්පත්ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.