ඇබෑර්තු

කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය
ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යනය ආයතනය

 

ජාතික ශ්‍රම අධ්‍යනය ආයතනයේ පහත දැක්වෙන පුරප්පාඩු සඳහා සුදුසුකම් සපුරා ඇති ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් අයඳුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

01. ව්‍යාපාර සංවර්ධන නිලධාරි (01)

02. තොරතුරු තාක්ෂණ නිලධාරි  ( 01)

02.  කළමණාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන (05)

විස්තරය සිංහල දෙමළ ඉංග්‍රීසි
දැන්වීම
අයදුම් පත