ටෙන්ඩර් දැන්වීම්

කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය

ටෙන්ඩර් දැන්වීම 

පාවිච්චි කරන ලද වාහනයක් විකිණීම

මෙම අමාත්‍යාංශය විසින් පාවිච්චි කරන ලද පහත සඳහන් වාහනය විකිණීම සඳහා මුද්‍රා තැබූ මිල ගණන් කැඳවනු ලැබේ.

annual report
විස්තරය සිංහල දෙමළ ඉංග්‍රිසි
ටෙන්ඩර් දැන්වීම