ජාතික කම්කරු උපදේශක සභාව

ජාතික කම්කරු උපදේශක සභාව යනු සමාජ හා කම්කරු ප්‍රතිපත්ති හා ජාත්‍යන්තර කම්කරු ප්‍රමිතීන්ට අදාළ කරුණු සම්බන්ධයෙන් ජාතික මට්ටමින් රජය සහ කම්කරුවන්ගේ හා සේවා යෝජකයින්ගේ සංවිධාන අතර උපදේශනය සහ සහයෝගීතාව සැපයීම සඳහා පිහිටුවා ඇති ජාතික ත්‍රෛපාර්ශ්වීය උපදේශන යාන්ත්‍රණයකි.

 

ජාතික කමිකරු උපදේශක සභාවෙහි අරමුණු විය යුත්තේ

 • සමාජ හා කම්කරු ගැටළු සම්බන්ධයෙන් රජය සහ කම්කරුවන්ගේ හා සේවා යෝජකයන්ගේ සංවිධාන අතර සමාජ සංවාද ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
 • සමාජ හා කම්කරු ප්‍රතිපත්ති, කම්කරු නීති සම්පාදනය හා ජාත්‍යන්තර කම්කරු ප්‍රමිතීන් අනුමත කිරීම, යෙදවීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධ කාරණා සම්බන්ධයෙන් කම්කරුවන්ගේ හා සේවා යෝජකයන්ගේ සංවිධානවල අදහස්, උපදෙස් සහ සහාය ලබා ගැනීමට රජයට සංසදයක් සැපයීම.
 • අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධය සහ යහපත් සබඳතා ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ ආර්ථිකය සංවර්ධනය කිරීම, සේවා කොන්දේසි වැඩිදියුණු කිරීම සහ ජීවන තත්වයන් ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් රජය සහ කම්කරුවන්ගේ හා සේවා යෝජකයින්ගේ සංවිධාන අතර සමීප සහයෝගීතාවයක් ඇති කිරීම.

ජාතික කමිකරු උපදේශක සභාවෙහි කාර්යයන් විය යුත්තේ;

 • ජාතික ආයතන පිහිටුවීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම, සේවා යෝජකයන්ගේ අවශ්‍යතාවයන්ට බලපාන නීති හා රෙගුලාසි සකස් කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම වැනි කාරණා සම්බන්ධයෙන් රජය සහ කම්කරුවන්ගේ හා සේවා යෝජකයන්ගේ සංවිධාන අතර උපදේශන හා සහයෝගීතාවයක් ඇති කිරීම;
  • ජාතික ආයතන පිහිටුවීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම.
  • කම්කරුවන්ගේ හා සේවා යෝජකයන්ගේ අවශ්‍යතාවන්ට බලපාන නීති හා රෙගුලාසි සකස් කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • කම්කරු ප්‍රමිතීන් අනුමත කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයට ලැබෙන පිළිතුරු සම්බන්ධ කරුණු සලකා බැලීම.

සංයුතිය

 • ගරු. කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යවරයා ජාතික කමිකරු උපදේශක සභාව හි සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කරයි.
 • අමාත්‍යවරයා විසින් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ලෙස අමාත්‍යාංශයේ සුදුසු නිලධාරියෙකු පත් කරනු ලැබේ.
 • ගරු අමාත්‍යවරයා විසින්, ජාතික කමිකරු උපදේශක සභාව නියෝජනය වන සංවිධාන සහ ආයතන, අමාත්‍යාංශයේ සේවා යෝජකයින් හා සේවකයින් අතරින් තෝරා ගනු ලැබේ.

ජාතික කමිකරු උපදේශක සභාව ක්‍රියාකරන ආකාරය

 • ජාතික කමිකරු උපදේශක සභාව හි සේවා කාලය වසරකි.
 • අවම වශයෙන් මසකට වරක්වත් අමාත්‍යවරයා විසින් තීරණය කරනු ලබන පරිදි ජාතික කමිකරු උපදේශක සභාවෙහි රැස්වීම් පැවැත්වේ.
 • අවශ්‍ය විටෙක විශේෂ කරුණු සාකච්ඡා කිරීම, අධ්‍යයනය කිරීම හා ජාතික කමිකරු උපදේශක සභාව වෙත වාර්තා කිරීම සඳහා ප්‍රවීණයන්ගේ සහය ඇතිව ත්‍රෛපාර්ශික කාර්මික කමිටු සහ තාවකාලික කමිටු පත් කළ හැකිය.

ජාතික කම්කරු උපදේශක සභාවේ සාමාජිකයින්

 1. නිදහස් වෙළඳ කලාප නිෂ්පාදකයින්ගේ සංගමය
 2. වාණිජ මණ්ඩල සම්මේලනය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ කර්මාන්තය
 3. හාම්පුතුන්ගේ සම්මේලනය
 4. ශ්‍රී ලංකා ඇඟලුම් අපනයනකරුවන්ගේ සංගමය
 5. ඒකාබද්ධ ඇඟලුම් සංගම් සංසදය
 6. ශ්‍රී ලංකාවේ කාර්මික සංගමය
 1. එක්සත් කම්කරු සම්මේලනය
 2. ශ්‍රී ලංකාවේ නාවිකයින්ගේ ජාතික සංගමය
 3. ලංකා වෙළඳ, කාර්මික හා සාමාන්‍ය සේවක සංගමය (CMU)
 4. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් සේවක සංගමය
 5. ලංකා වතු මාණ්ඩලික සංගමය
 6. නිදහස් වෙළඳ කලාපය සහ සාමාන්‍ය සේවා සේවක සංගමය
 7. ඒකාබද්ධ වැවිලි වෘත්තීය සමිති මධ්‍යස්ථානය
 8. ශ්‍රී ලංකාවේ වෘත්තීය සමිති සම්මේලනය
 9. ජාතික සේවා සංගාමය
 10. ශ්‍රී ලංකාවේ කම්කරු සම්මේලනය
 11. ලංකා ජාතිකා වතු කම්කරු සංගමය
 12. අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමය
 13. ලංකා කම්කරු සම්මේලනය
 14. ලංකා බැංකු සේවක සංගමය

සබඳතා තොරතුරු,
බී වසන්තන් මහතා
‌ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (විදේශ සබඳතා)
දුරකථන: + 94-11-2368609
ෆැක්ස්: + 94-11-2368609
විද්‍යුත් තැපෑල: sasfr@sltnet.lk