අමාත්‍යාංශයේ තොරතුරු

පිටුව සංස්කරණය වෙමින් පවතී.

විෂයයන් සහ කාර්යයන්

 • අදාළ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයට ප්‍රතිපත්තිමය මග පෙන්වීම
 • නියමිත නීති, පනත් හා ආඥා පනත් වලට අනුකූලව කම්කරු විෂය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කිරීම
 • ජාතික අයවැය, රාජ්‍ය ආයෝජන සහ ජාතික සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම
 • රජය විසින් ක්‍රියාවට නංවන ලද ජාතික ප්‍රතිපත්ති සහ සමෘද්ධි සහ තේජස පිළිබඳ දර්ශන යන ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අනුකූලව, පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින්ගේ ආරක්ෂාව ස්ථාපිත කිරීම සහ පුහුණු විදේශ රැකියා බලකායක් ඇති කිරීම සඳහා පහත සඳහන් දෙපාර්තමේන්තු, රාජ්‍ය සංස්ථා සහ ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන යටතේ විෂයන් හා කාර්යයන් සම්බන්ධ ප්‍රතිපත්ති, ක්‍රමලේඛකයින් සහ ව්‍යාපෘති සකස් කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම, අධීක්ෂණය හා ඇගයීම.

විශේෂ ප්‍රමුඛතා

 • කම්කරු අංශයේ විෂය පථයට අදාළ සියලුම චක්‍රලේඛ, නීති, ආඥා පනත්, රීති හා රෙගුලාසි සමාලෝචනය කිරීම සහ වර්තමාන අවශ්‍යතාවන්ට සරිලන පරිදි හා කම්කරු අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සංශෝධන ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට (ඊ.පී.එෆ්) අමතරව දායක විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම ඔවුන්ගේ ජීවිතයේ පසුකාලීන අවස්ථා වලදී ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව සහතික කරනු ඇත.
 • සේව්‍ය-සේවක සුහද සබඳතා මත පදනම් වූ වැඩසටහන්, ඵලදායී වැඩසටහන් දිරිගැන්වීම, සේවකයින්ගේ නිපුණතා සහ කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීම සහ සේවා ස්ථානවල උසස් තත්ත්වයේ සනීපාරක්ෂක හා ආරක්ෂක යාන්ත්‍රණ පවත්වා ගැනීම

මෙහෙවර පියෙස

වත්මන් අග්‍රාමාත්‍ය ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කම්කරු අමාත්‍යවරයා වශයෙන් කටයුතු කරමින් සිටියදී ඉදිරිපත් කල යෝජනාවක් අනුව අර්ථසාධක අරමුදලේ සේවා ඇතුලුව කමිකරු ජනතාව සදහා ලබාදෙන සේවාවන් වඩා කාර්යක්ෂම හා ඵලදායීව ඉටු කිරීම සදහා 2008 මැයි මස 21 දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී “මෙහෙවර පියෙස “ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම සදහා අනුමැතිය ලබා දෙන ලදී. ඒ අනුව යටි බිම් මහල් දෙකකින්ද බිම් මහලකින්ද සමන්විත මහල් 32 න් යුතු ශ්‍රි ලංකාවේ රාජ්‍ය අංශය සතු උසම ගොඩනැගිල්ල ලෙස “මෙහෙවර පියෙස නාරාහේන්පිට කම්කරු මහලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රයේ ඉදිකර ඇත.

ඒ සදහා 2019 වර්ශයේ වැඩ අවසන් කල  “මෙහෙවර පියෙස“ ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සදහා රු. බිලියන 7.585 ක මුදලක් වැය කර ඇත. මේ වන විට කම්කරු අමාත්‍යංශය, කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව, සේවා නියුක්තිකයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලය දේශිය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව යන ආයතන මෙහෙවර පියසේ සිට නව සේවාවන් සැපයීම සිදු කරනු ලබයි.

කම්කරු අමාත්‍යංශය

ශ්‍රී ලංකාවේ අර්ධ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශවල සේවකයින්ගේ ජීවන තත්ත්වය සහ සේවා තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම සහ කාර්මික සාමය ස්ථාපිත කිරීම හා අදාළ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කිරීම සහ ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ නිෂ්පාදන හා ශ්‍රම ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීමට අවශ්‍ය සේවා යෝජකයා සහ සේවක සම්බන්ධතාවය. කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ මූලික අරමුණු. සේවකයාගේ සුභසාධනය මනසේ තබා ගනිමින් වරින් වර පනවන ලද කම්කරු නීති මගින් අමාත්‍යාංශයේ විෂය පථය පුළුල් වී තිබේ. ඒ අනුව අමාත්‍යාංශයේ දැක්ම සහ මෙහෙවර පහත පරිදි වේ.

 • අවු

  අත්දැකීම්
 • k

  තෘප්තිමත් පාරිභෝගිකයින්
 • %

  තෘප්තිය

දැක්ම

“තෘප්තිමත් ඵලදායී ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රම බලකායක්”

මෙහෙවර

“කාර්මික සාමය හා සමගිය ප්‍රවර්ධනය කිරීම, සමාජ ආරක්ෂණය, වැඩ කිරීමේ අයිතිවාසිකම් සහ ඵලදායිතාව තුළින් සමාජීය ආර්ථික සංවර්ධනයට දායක වීම”

අරමුණු

 • ත්‍රෛපාර්ශ්වීය සම්බන්ධතාවය සවිබල ගැන්වීම සහ ශක්තිමත් කිරීම
 • රැකියා ස්ථානයේ ගෝලීය වශයෙන් පිළිගත් අයිතිවාසිකම් සහ කොන්දේසි සහතික කිරීම
 • ළමා ශ්‍රමය තුරන් කිරීම
 • රැකියාවල නියුතු කාන්තාවන් ආරක්ෂා කිරීම සහ සවිබල ගැන්වීම සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාවය හා සමානාත්මතාවය ප්‍රවර්ධනය කිරීම
 • අදාළ කම්කරු නීති ප්‍රතිසංස්කරණ කඩිනම් කිරීම
 • පුළුල් සමාජ ආරක්ෂණ උපාය මාර්ගයක් වර්ධනය කිරීම සඳහා පියවර ගැනීම

ප්‍රධාන අරමුණු

 • කාර්මික සාමය හා සමගිය
 • කම්කරු ප්‍රමිති සහ බලාත්මක කිරීම
 • වැඩකරන කාන්තාවන් ආරක්ෂා කිරීම සහ ළමා ශ්‍රමය තුරන් කිරීම
 • වෘත්තීය, ආරක්ෂාව සහ සෞඛ්‍යය
 • සමාජ ආරක්ෂණය
 • අධ්‍යාපනය, පුහුණුව, පර්යේෂණ සහ සංවර්ධනය

අදාළ ආයතනික හා නෛතික රාමුව

දෙපාර්තමේන්තු, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන සහ රාජ්‍ය සංස්ථා

 • කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව
 • ජාතික කමිකරු ශ්‍රම අධ්‍යයන ආයතනය
 • සේවක අර්ථසාධක අරමුදල
 • ජාතික වෘත්තීය සුරක්ෂිතතා සහ සෞඛ්‍ය ආයතනය
 • කම්කරු වන්දි කොමසාරිස් කාර්යාලය
 • ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය

ක්‍රියාත්මක කළයුතු නීති හා ආඥා පනත්

 • 1979 අංක 32 දරණ සේවක සභා පනත, 1958 අංක 15 දරණ සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් පනත, 1956 අංක 47 දරණ කාන්තාවන්, තරුණයින් සහ ළමුන් සඳහා රැකියා පනත
 • 1942 අංක 45 දරණ කර්මාන්තශාලා ආඥා පනත්
 • 1950 අංක 43 දරණ කාර්මික ආරවුල් පනත
 • 1939 අංක 32 දරණ මාතෘ ප්‍රතිලාභ ආඥා පනත, 2009 අංක 38 දරණ ජාතික වෘත්තීය සුරක්‍ෂිතතා සහ සෞඛ්‍ය ආයතනය පිළිබඳ පනත
 • 1983 අංක 12 පාරිතෝෂික පනත ගෙවීම
 • 1954 අංක 19 සාප්පු හා කාර්යාල සේවකයින් (රැකියා හා වේතන නියාමනය) පනත
 • 1971 අංක 45 දරණ කම්කරුවන්ගේ රැකියා අවසන් කිරීම (විශේෂ විධිවිධාන) පනත
 • 1935 අංක 14 දරණ වෘත්තීය සමිති ආඥා පනත
 • 1941 අංක 27 දරණ වැටුප් මණ්ඩල ආඥා පනත 1934 අංක 19 වන්දි ආඥා පනත

ඔබගේ ශ්‍රම ගැටළු පිළිබඳ උපදෙස් ලබා ගැනීමට අප අමතන්න