ගැසට් සහ දැනුම්දීම්

annual report
විස්තරය ඉංග්‍රිසි සිංහල දෙමළ
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය (අතිරේක)
1 වන කොටස: ඡේදය(1) ඉරිදා, අගෝස්තු 09, 2020
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය (අතිරේක)
අංක 2153/12 - අඟහරුවාදා, දෙසැම්බර් 10, 2019