පුවත් සහ සිදුවීම්

නව අමාත්‍යතුමා වැඩ භාරගැනීම

ගරු. මනූෂ නානායක්කාර මහතා නව කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යවරයා ලෙස 2022 මැයි 20 වන දින වැඩ භාර ගන්නා ලදී.

Leave a Reply