පුවත් සහ සිදුවීම්

කම්කරු නීති සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් මහජන අදහස් ලබාගැනීමේ හයවන සැසිවාරය ආරම්භ වේ.

කම්කරු නීති සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් මහජන අදහස් ලබාගැනීමේ හයවන සැසිවාරය ආරම්භ වේ.

කම්කරු නීති සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් මහජන අදහස් ලබාගැනීමේ තෙවන සැසිය අද (7) දිනයේදී කම්කරු සහ විදේශ රැකියා

අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී ආරම්භ විය.

කම්කරු නීති සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් සිය අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම සදහා සියලුම පාර්ශවයන්ට විවෘත කර තිබෙන අතර ඒ අනුව

මෙම අදහස් ලබා ගැනීම ආරම්භ කර තිබේ.

සජීවී විකාශය :-

https://www.youtube.com/live/A3tfm8IOCow?feature=share

Leave a Reply