පුවත් සහ සිදුවීම්

එම්. පී. ඩී. යූ. කේ. මාපා පතිරණ මහතා කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ලෙස වැඩ භාර ගැනීම

එම්. පී. ඩී. යූ. කේ. මාපා පතිරණ මහතා කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ලෙස වැඩ භාර ගැනීම