පුවත් සහ සිදුවීම්

Glocal Fair 2023 – උතුරු වසන්තය 

Glocal Fair 2023 – උතුරු වසන්තය

 

දේශීය හා විදේශීය රැකියා අවස්ථා සහ කම්කරු ගැටළු සඳහා විසඳුම් ගැන ඉගෙන ගන්න, ජූලි 15 සහ 16 දිනවල යාපනයේ මුට්‍රාවේලි වෙත එන්න.

ලියාපදිංචිවීම සඳහා :- https://glocal.lk/

Leave a Reply