පුවත් සහ සිදුවීම්

ගරු. විදුර වික්‍රමනායක මහතා නව කම්කරු අමාත්‍යවරයා ලෙස වැඩ භාර ගනී

ගරු. විදුර වික්‍රමනායක මහතා නව කම්කරු අමාත්‍යවරයා ලෙස 2022 අප්‍රේල් 19 වන දින වැඩ භාර ගන්නා ලදී.

Leave a Reply