පුවත් සහ සිදුවීම්

[සංශෝධනය II] කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය චක්‍රලේඛ අංක: 02/2022 – එතෙර රැකියාවල නියුතු ශ්‍රී ලාංකිකයන්හට පූර්ණ විද්‍යුත් වාහන ආනයනය කිරීමට බලපත්‍ර ලබා දීමේ යෝජනා ක්‍රමය

කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය චක්‍රලේඛ අංක: 02/2022 (II)

එතෙර රැකියාවල නියුතු ශ්‍රී ලාංකිකයන්හට පූර්ණ විද්‍යුත් වාහන ආනයනය කිරීමට බලපත්‍ර ලබා දීමේ යෝජනා ක්‍රමය

Leave a Reply