පුවත් සහ සිදුවීම්

අංක 02/2022 හා 2022.08.31 දිනැති කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශ චක්‍රලේඛය යටතේ පූර්ණ විද්‍යුත් වාහන ආනයනය සදහා බලපත්‍ර දරණ විදේශගත ශ්‍රමිකයින්ට එකී වාහන ආනයනයට පහසුකම් සැලසීම පිණිස වාහන ආනයනය කිරීමේ ආයතන ලියාපදිංචි කිරීම සදහා අයදුම්පත් කැදවීම

එතෙර රැකියාවල නියුතු ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට පූර්ණ විද්‍යුත් වාහන ආනයනය කිරීම සඳහා බලපත්‍ර ලබාදීමේ යෝජනා ක්‍රමයෙහි බලපත්‍රලාභීන් වෙත වාහන ආනයනය කිරීම පහසුකම් සලසන ආයතන ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම 2023. 08. 08 දින සිට 2023. 08. 22 දක්වා දීර්ඝ කර ඇත.

📌 නිවේදනය

  • නිසි පරිදි පුරවන ලද අයදුම්පත් ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් පමණක්  යොමු කළ යුතු අතර ලියුම් කවරයේ වම් කෙළවරේ “පූර්ණ විද්‍යුත් වාහන ආනයනය සඳහා බලපත්‍ර ලාභීන්ට පහසුකම් සැලසීමේ ආයතන ලියාපදිංචි කිරීම” ලෙස සඳහන්  කර පහත සඳහන් ලිපිනයට යොමු කළ යුතුය.
  • ලිපිනය -ලේකම්, කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය, 7 වන මහල, මෙහෙවර පියස, නාරාහේන්පිට, කොළඹ-05
  • 2023.08.22 දින ප.ව.2.00 ට හෝ ඊට පෙර එවිය යුතුය.

📌 ආදර්ශ අයදුම්පත්‍රය හා කොන්දේසි භාගත කරන්න

📌 වැඩි විස්තර සඳහා – 011-2582447 / 0112368136 

Leave a Reply