පුස්තකාල හා කම්කරු කෞතුකාගාරය

කාර්යයන්

  • අමාත්‍යාංශයේ වැදගත් සිදුවීම්
  • ශ්‍රී ලංකාවේ කම්කරු නීති
  • ශ්‍රී ලංකාව විසින් අනුමත කරන ලද ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ සම්මුතීන්
  • ශ්‍රී ලංකාවේ වෘත්තීය සමිති ව්‍යාපාරයේ ඉතිහාසය
  • මෙම අමාත්‍යාංශයේ හිටපු අමාත්‍යවරු
  • ඉන්දියානු සංක්‍රමණික කම්කරුවන් සම්බන්ධව කටයුතු කරන ලද පූර්ව ලේකම්වරු, කම්කරු පාලකවරු, කොමසාරිස්වරු සහ කම්කරු කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරු
  • අමාත්‍යාංශයේ වැදගත් ප්‍රකාශන

සබඳතා තොරතුරු,
එෆ් ආර් ඒ ජිෆ්රි මිය,
ප්‍රධාන පුස්තකාලයාධිපති
දුරකථන / ෆැක්ස්: +94 112508974
ජංගම දුරකතන: +94 71 7676926