ජූලි වැඩ වර්ජකයන්ට සහනය

1980 ජූලි වැඩ වර්ජනය අතරතුර රැකියා අහිමි වූවන්ට සහන සැලසීම

කොන්දේසි

  • නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත
  • විශ්‍රාමිකයෙකු නොවිය යුතුය
  • අයදුම් කිරීමට වයස අවුරුදු 65 ට වැඩි විය යුතුය
  • අමාත්‍යාංශයට අයත් ලැයිස්තුවේ ඔබේ නම ඇතුළත් විය යුතුය

 

වැඩි විස්තර සඳහා:1980 ජූලි Strike.pdf

යෙදුම බාගත කිරීම සඳහා:අයදුම්පත. Pdf