චක්‍රලේඛ

TODO supply a title
චක්‍රලේඛය අන්තර්ගතය ඉංග්‍රීසි සිංහල දෙමළ
කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය චක්‍රලේඛ අංක: 02/2022 – එතෙර රැකියාවල නියුතු ශ්‍රී ලාංකිකයන්හට පූර්ණ විද්‍යුත් වාහන ආනයනය කිරීමට බලපත්‍ර ලබා දීමේ යෝජනා ක්‍රමය චක්‍රලේඛය
සංශෝධනය (I)
සංශෝධනය (II)
අයදුම් පත්‍රය
බැංකු ශේෂය තහවුරු කිරීමේ ආකෘතිය
නිතර අසන ප්‍රශ්න
අයදුම් පත්‍රයේ පිරික්සුම් ලැයිස්තුව