අණ පනත්

TODO supply a title
පනතේ නම ඉංග්‍රීසි සිංහල දෙමළ
දර්ශකය. සංස්කරණය 2010 ජූලි 15
01 වන පරිච්ඡේදය
කාර්මික ආරවුල් පනත I.
කාර්මික ආරවුල් පනත II
කාර්මික ආරවුල් (ඉදිරියට යාමේ ශ්‍රවණය සහ තීරණය කිරීම)
වෘත්තීය සමිති ආඥා පනත I
වෘත්තීය සමිති ආඥා පනත II
කම්කරුවන්ගේ රැකියා අවසන් කිරීම
සේවක සභා I
සේවක සභා II
02 වන පරිච්ඡේදය
වැටුප් මණ්ඩල ආඥා පනත
සාප්පු සහ කාර්යාල සේවකයින්
අභ්‍යාසලාභීන්ගේ රැකියා (පෞද්ගලික අංශය)
සේවකයින්ගේ අයවැය සහන දීමනාව (අංක 1)
සේවකයින්ගේ අයවැය සහන දීමනාව (අංක 2)
සේවක අයවැය සහන දීමනා පනත
03 වන පරිච්ඡේදය
පතල් ආඥා පනතේ කාන්තා රැකියාව
මාතෘ ප්‍රතිලාභ ආඥා පනත I.
මාතෘ ප්‍රතිලාභ ආඥා පනත II.
කාන්තා තරුණ තරුණියන්ගේ හා දරුවන්ගේ රැකියාව I.
කාන්තා තරුණ තරුණියන්ගේ හා දරුවන්ගේ රැකියාව II.
04 වන පරිච්ඡේදය
කර්මාන්තශාලා ආඥා පනත I.
රෙගුලාසි සහ පෝරම 1-13
කම්කරුවන්ගේ වන්දි II
කම්කරුවන්ගේ වන්දි II
05 වන පරිච්ඡේදය
සේවක අර්ථසාධක අරමුදල I.
සේවක අර්ථසාධක අරමුදල II.
සේවක අර්ථසාධක අරමුදල III.
සේවක අර්ථසාධක අරමුදල (විශේෂ ප්‍රතිපාදන)
සේවක භාර අරමුදල I.
සේවක භාර අරමුදල II.
සේවක භාර අරමුදල (විශේෂ ප්‍රතිපාදන)
පාරිතෝෂික ගෙවීම
06 වන පරිච්ඡේදය
ගාස්තු අය කරන රැකියා ඒජන්සි
ශ්‍රී ලංකා ව්දේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය I.
‍ශ්‍රී ලංකා ව්දේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය II.
07 වන පරිච්ඡේදය
වතු කම්කරු (ඉන්දියානු)
වෛද්‍ය අවශ්‍යතා
ඉන්දියානු සංක්‍රමණික ශ්‍රමය
අවම වැටුප්
වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් (වතු වලට ඇතුල්වීම)
වතු නිල නිවාස
වතු කම්කරුවන්ට දීමනා
සේවා ගිවිසුම්